ทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
 

 

วัตถุประสงค์ของทุน

           ทุนวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ของทุนอยู่หลายประการ ซึ่งวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ ต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นอย่างเร่งด่วนและทันเวลา โดยอาศัยกลไกงานวิจัยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดำเนินการอนุมัติทุนวิจัย ณ สำนักงาน สวทช.เครือข่ายภาคเหนือ เพื่อมุ่งให้เกิดความคล่องตัวในการวิจัย โดยสามารถทราบผลการพิจารณาทุนภายในระยะเวลา 3 เดือน นอกจากนี้ยังต้องการส่งเสริมนักวิจัยในท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิด กับชุมชนและรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างแท้จริง ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ได้รับโอกาสในการทำงานวิจัย


โครงการที่จะเสนอขอทุนวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นงานที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ
2. เป็นงานที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

3. สามารถขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ ในวงกว้างหรือในเชิงพาณิชย์
 

 

ผู้มีสิทธิ์เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย

• นักวิจัย อาจารย์และนักวิชาการในหน่วยงานวิจัย(ภาครัฐ) และสถาบันการศึกษา (ภาครัฐ/ภาคเอกชน)
• ผู้ขอรับทุนต้องมีหน่วยงานที่มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมอย่างเพียงพอและจริงจัง
• ผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้มีความพร้อมในด้านเวลาที่จะดำเนินการวิจัยให้สำเร็จได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
• ผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาและแนวทางหลักที่ดำเนินการวิจัย

 

เงื่อนไขการสนับสนุน

อนุมัติงบประมาณโครงการละ ไม่เกิน 200,000 บาท
ใช้ระยะเวลาดำเนินโครงการ ไม่เกิน 1 ปี
 

ขั้นตอนการเสนอโครงการ

1. ผู้ขอรับทุนจัดทำ แบบข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มของ สวทช.ภาคเหนือ ( สามารถ download แบบฟอร์มได้จาก www.nnr.nstda.or.th )
2. ส่งไฟล์โครงการเพื่อพิจารณาเบื้องต้น ทางอีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือจัดส่งแผ่น CD-ROM จำนวน 1 ชุด (โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด)
3. สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ จะดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยกับผู้ขอรับทุนโดยตรงต่อไป

 

10931044_1128098290553491_8338215763807391150_o.png

 

Download เอกสาร

 เอกสารขอทุนวิจัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจัดส่งโครงการได้ที่ โทร. 053-226264 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แนะนำฝ่าย