ค่านิยมหลัก สวทช.

 NSTDA Nation First

การคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก 
 ไม่ยึดติดกับอัตตาของตัวเอง 
 เห็นถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 
 มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 มีความเสียสละ
เป็นเรื่องที่สำคัญมากเวลาพิจารณาเรื่องใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณ การเดินหน้าโครงการต่างๆ ต้องนึกถึงประเทศเป็นหลัก

 


 

 Science & Technology Excellence

การมุ่งเน้นในการสร้างความเป็นเลิศในสิ่งที่ทำ 
 รับผิดชอบศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ

 


 

 Teamwork

การทำงานร่วมกันเป็นทีม 
 พร้อมที่จะเปิดใจรับฟัง 
 การกล้าวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ 
 มีการสื่อสาร 2 ทาง

 


 

Deliverability

ความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ให้ได้ตามคำมั่นสัญญา
 มุ่งเน้นให้ทุกคนทำงานด้วยความกระตือรือร้น และเน้นความคล่องตัว


 

 Accountability

ความมีจริยธรรม จรรยาบรรณ 
 ความโปร่งใส
 กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง