เข้าสู่หน้าเว็บ สวทช.ภาคเหนือ | สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานบัตรอวยพร ปีพุทธศักราช 2562